Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 


De Basis training:

Op dag 1 worden de basishouding en uitgangspunten van “Competentiegericht werken” met de deelnemers besproken en geoefend en wordt het Competentie analyse schema geïntroduceerd. Hierbij wordt geoefend met eigen casuïstiek. 

Aan het eind van de dag 1 ontvangen de deelnemers een onderzoeksopdracht m.b.t. Competentiegerichte groepsregels. Deze opdracht voeren de deelnemers uit in groepjes van 3 personen en presenteren de resultaten op dag 2. 

Op dag 2 wordt er gewerkt met activerende gesprekstechnieken om het gesprek aan te gaan met ouders en kinderen.  Ook oefenen de deelnemers om doelen en plannen te stellen die aansluiten bij ouders en kinderen. 

Na dag 2 ontvangen de deelnemers een praktijkopdracht die zij thuis verwerken en insturen naar de trainer. Indien de praktijkopdracht als onvoldoende wordt beoordeeld krijgt de deelnemer een herkansingsmogelijkheid. Na inzenden van de praktijkopdracht en 100% aanwezigheid ontvangen de deelnemers een geaccrediteerd certificaat.

De Vaardigheids training:

Op dag 1 worden er communicatievaardigheden geoefend om op een competentiegerichte manier in gesprek te gaan met ouders en kinderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van simulatie oefeningen met behulp van een trainingsacteur.

Na dag 1 ontvangen de deelnemers een praktijkopdracht die zij thuis verwerken en insturen naar de trainer. Indien de praktijkopdracht als onvoldoende wordt beoordeeld krijgt de deelnemer een herkansingsmogelijkheid. Na inzenden van de praktijkopdracht en 100% aanwezigheid ontvangen de deelnemers een geaccrediteerd certificaat


Doel scholing:

Deelnemers kunnen op een Competentiegerichte wijze in gesprek gaan met ouders en kinderen. 

Hierbij kunnen zij doelen en plannen maken die aansluiten bij wensen en mogelijkheden van  ouders en kinderen en voortvloeien uit de ontwikkelingstaken zoals die voor kinderen zijn vastgesteld. 

De deelnemers maken hierbij gebruik van het "Competentie analyse schema".


Te behalen doelen Basis training:

Dag 1:

 • De deelnemer heeft zicht op eigen sterke punten vanuit zijn eigen werk en      levenservaring;
 • De deelnemer werkt vanuit een competentiegerichte basishouding/attitude;
 • De deelnemer heeft kennis en maakt gebruik van de ontwikkelingstaken en leefgebieden van de cliënt;
 • De deelnemer heeft actieve kennis van de competentiebalans;
 • De deelnemer maakt een competentieanalyse van een cliënt en samen met de cliënt;
 • De deelnemer observeert en interpreteert gedrag en is zich bewust van de verschillen;

 Dag 2:

 • De deelnemer gebruikt de basale gesprekstechnieken;
 • De deelnemer zet in gesprek met de cliënt problemen en of lasten om in wensen van de cliënt;
 • De deelnemer gebruikt verschillende activerende hulpmiddelen;
 • De deelnemer formuleert samen met de cliënt doelen in concrete (SMART) termen;
 • De deelnemer zet doelen om in kleinere actiepunten;
 • De deelnemer analyseert gedrag van de cliënt  aan de hand van drie hoofdvragen (SRC);
 • De deelnemer formuleert en bespreekt de groepsregels op een Competentiegerichte wijze;

 

Te behalen doelen Vaardigheids training:

Dag 1:    

 • De deelnemer maakt gebruik van de dagelijkse routine van de cliënt ten behoeve van observatie;
 • De deelnemer maakt op adequate wijze contact en stemt af met de cliënt;
 • De deelnemer geeft complimenten waardoor gewenst gedrag van de cliënt versterkt wordt;
 • De deelnemer geeft duidelijke instructies of suggesties aan de cliënt met een "waarom";
 • De deelnemer geeft een sturende instructie;
 • De deelnemer geeft een sturende instructie naar aanleiding van ongewenst gedrag van de cliënt;
 • De deelnemer waarschuwt de cliënt op adequate wijze;
 • De deelnemer past op een effectieve manier sancties toe en voert deze uit; 
 • De deelnemer weet in welke situatie hij of zij een bepaalde vaardigheid kan inzetten;
 • De deelnemer oefent samen met de cliënt vaardigheden in kader van de doelen van de cliënt;